Turkish

İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİM VE MESLEKİ GELİŞİM DERNEĞİ (TESOL Türkiye)

                                                                    İÇ TÜZÜK

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 1- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Yönetim Kurulu’nda azami hizmet süresi ardışık iki dönemdir (6 yıl). İsteyen üye iki dönem ara vermek şartıyla tekrar aday olabilir.

Madde 2- Kurucu Yönetim Kurulu başkanı 3 yıl görev yapar. Ancak bir sonraki Yönetim Kurulu döneminden itibaren başkanlık görev süresi 1 yıldır. Kurucu başkan ve ilk Yönetim Kurulu’nca belirlenen gelecek dönem başkanı bir sonraki Yönetim Kurulu’nda otomatikman görev alır. Yeni Yönetim Kurulu döneminin ilk başkanı bir önceki Yönetim Kurulu’nın belirlediği gelecek başkandır. Bundan sonra başkanlık, bir önceki yıl gelecek başkan olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu’nda gelecek başkan adayları gizli oylama sonucunda oy çokluğu ile seçilir. Bu uygulama her yıl yinelenir.

Madde 3- Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Yüzyüze toplantı mümkün olmadığında aylık Yönetim Kurulu toplantısı internet üzerinden gerçekleştirilir.

Madde 4- Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az üç (3) kişi ile toplanabilir. Bu durumda kararlarda oybirliği aranır. Yönetim Kurulu toplantısına üçten (3) az kişinin katılması durumunda toplantı ertelenir.

Madde 5- Yönetim Kurulu üyeleri derneğin misyon, vizyon ve amaçları ile uyumlu çalışmakla mükelleftir. Bu nedenle misyon, vizyon ve amaçlar ile uyumlu olmayan, çelişen ya da çıkar çatışması yaratacak bir işte çalışamazlar. Böyle bir durumun göreve geldikten sonra oluşması durumunda Yönetim Kurulu üyesi istifa eder.

Madde 6- Yönetim Kurulu üyelerinden birinin istifa etmesi durumunda yedek listedeki birinci adaya görev verilir. Kabul etmemesi durumunda görev sıradaki adaya geçer.

Madde 7- Yönetim Kurulu yıllık konferanslar sırasında üyelere derneğin yıllık faaliyet raporunu sunar. Üç yıllık faaliyet raporunu ise Genel Kurul’da sunar.

Mesleki Alt Kurullar

Madde 8- Mesleki Alt Kurullar, derneğin stratejik hedefleri, misyonu ve vizyonu ve amaçları kapsamında derneğe profesyonel uzmanlık alanlarıyla ilgili destek sağlayan gruplardır. Yönetim Kurulu çalışmalarını gerçekleştirebilmek için topladığı veriler ve dernek stratejik planı kapsamında gerekli gördüğü sayıda Mesleki Alt Kurullar oluşturur. Yönetim Kurulu, Mesleki Alt Kurulların ve bu kurullarda görevli üyelerin sayısını gerek gördüğü hallerde arttırıp azaltabilir. Her Mesleki Alt Kurul Yönetim Kurulu’nda görevli bir üye tarafından koordine edilir. Mesleki Alt Kurullarda görev alacak üyeler yıllık olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Her bir Mesleki Alt Kurulun çalışma ilkeleri ve bu kurullara seçilmek için gerekli olan kriterler ayrı birer yönerge ile belirlenir.

Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 9- Denetleme esnasında Denetleme Kurulunun üç (3) asil üyesi hazır bulunur.

Madde 10- Denetleme Kurulu her yıl yapılacak olan konferans tarihinden en geç 15 gün  öncesi her takvim yılı sonuna kadar denetim sürecini tamamlar ve raporunu Yönetim Kurulu Başkanına sunar.

Madde 11- Denetleme Kurulu üyelerinden birinin istifa etmesi durumunda yedek listedeki birinci adaya görev verilir. Kabul etmemesi durumunda görev sıradaki adaya geçer.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 12- Dernek giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatlarını düzenli olarak en az ardışık 2 yıl ödemiş olan üyelere ‘itibarlı üye’ denir. İtibarlı üyeler derneğin tüm kurullarına aday olabilir. Yönetim Kurulu’na aday olabilmek için en az üç yıl dernekte ‘itibarlı üye’ statüsünde bulunmuş olmak gerekir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma  Biçimleri ve Uygulama Esasları

Madde 13- TESOL Türkiye derneğinin düzenleyeceği profesyonel faaliyetler, tanımları ve uygulanış biçimleri aşağıdaki gibidir.

a) Yerel Etkinlikler

TESOL Türkiye üyelerinin teklifleri ve TESOL Türkiye yönetim kurulunun onayı ile yerel etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler, (a) daha yakın olan illerdeki İngiliz Dili Öğretimi alanında çalışan üyeleri bir araya getirmek, (b) ortak sorunlar üzerinde daha küçük ve etkili çalışma grupları oluşturmak, (c) TESOL Türkiye tanıtım toplantıları düzenlemek, (d) belirli bir konu üzerinde çalıştay ya da odak grup toplantıları düzenlemek amaçlı olabilir. Bu etkinliklere ilişkin esaslar ilgili yönergede belirtilmiştir.

b) Mesleki Destek Turları

Bu etkinlikler, Yönetim Kurulu’nun belirleyip duyurduğu konularda ihtiyacı olan kurumların başvurduğu mesleki destek turlarıdır. Bu turlara ilişkin esaslar ilgili yönergede belirtilmiştir.

c) Sertifikalı Eğitim Programları

TESOL Türkiye, önceden üyelere duyurmak kaydı ile kendi başına ya da ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifikalı eğitim seminerleri düzenler. Sertifikalı Eğitim Programları, derneğin amaç ve stratejilerine uygun konularda Araştırma Alt Kurulu’nun önerisi ileYönetim Kurulu’nun belirleyeceği, yer, süre ve tarihlerde gerçekleştirilir. Bu programlar yüz yüze ve/veya çevrimiçi de (online) yapılır. Sertifikalı Eğitim Programları ücretli ya da ücretsiz olarak düzenlenir. Sertifikalı Eğitim Programları ücretli olması ve dernek üyeleri dışındaki katılımcılara da açık olması durumunda dernek üyelerine yönetim kurulunun belirleyeceği oranlarda indirimler yapılır. Sertifikalı Eğitim Programlarının sonunda üzerinde dernek logosu bulunan, programın tarihlerini, adını ve alınan toplam ders saatini gösteren bir sertifika verilir. Başka kuruluşlarla ortak olarak yapılan programlarda her iki kurumun da logosu sertifikada bulunur. Sertifikalı Eğitim Programlarına ilişkin uygulama esasları ilgili yönergede belirtilmiştir.

d) Konferanslar 

TESOL Türkiye, yılda bir kez farklı bir kurumun evsahipliğinde uluslararası bir konferans düzenler. Konferansa ilişkin esaslar ilgili yönergede belirtilmiştir.

 

This website uses cookies. A cookie is a small piece of code that gives your computer a unique identity, but it does not contain any information that allows us to identify you personally. For more information on how TESOL Türkiye uses cookies, please read our Cookie Policy.
ACCEPT